Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek

Please enter banners and links.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.sportwin.cz(dále jen „Internetové stránky“) provozovaných společností New Way Media, s.r.o.(dále jen „Provozovatel“).

II. Registrace

 1. Uživatel Internetových stránek (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Internetových stránek může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit. O takovéto změně bude Provozovatel informovat na Internetových stránkách nejpozději 7 dnů před její účinností.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Internetové stránky na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetových stránek ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

III. Placený obsah

 1. Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným uživatelům Stránek (dále jen „Placený obsah“).
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.
 3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům Internetových stránek zpřístupněn po splnění uvedené podmínky:
  1. po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené na Internetových stránkách
 4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
 5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
  1. evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem v souladu s pravidly uvedenými pro tento účel na Internetových stránkách
 6. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

IV. Účast na diskusích

 1. V případě, že Provozovatel Internetových stránek umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Internetových stránek, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.
 2. Uživatelé účastnící se diskuse jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.
 3. Uživatelé jsou povinni v rámci diskuse dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
 4. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 5. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 6. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na Internetových stránkách

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetových stránkách. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat Internetové stránky takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Internetových stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Internetových stránek či poskytování služeb Provozovatelem.
 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách jsou Provozovatelem požadovány konkrétní údaje o Uživateli, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem.
 5. Provozovatel je oprávněn podmínit registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.:
  1. za účelem registrace Uživatele, zpřístupnění obsahu či poskytování příslušné jiné služby na Internetových stránkách a/nebo
  2. za účelem zasílání reklamních či marketingových sdělení Provozovatele Uživateli, v takovém případě může být registrace podmíněna též udělením souhlasu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 7. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a narušovat provoz Internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky.

VI. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, k jeho publikaci na Internetových stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.      Uživatel tímto uděluje výslovný souhlas Provozovateli, jakožto správci osobních údajů, aby zpracovávala poskytnuté osobní údaje uživatelem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonické spojení, a to pro obchodní a marketingové účely, tj. zejména informování o obchodních nabídkách společnosti Provozovatele a jiných obchodních sděleních Provozovatele. Uživatel také potvrzuje, že se seznámil/a s právem přístupu k jeho osobním údajům ve smyslu §§ 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuje, že se seznámil/a s právy plynoucími z § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména s právem požadovat na Provozovateli (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž bere na vědomí, že pokud Provozovatel nebo jím pověřený správce nevyhoví žádosti, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Soutěže

1.      Obecná pravidla

Soutěží na sportwin.cz se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé serveru kteří souhlasí s pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků. Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito pravidly.

2.      Registrace

Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností.

3.      Účást v soutěžích 

U soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, přičemž během této doby se mohou uživatelé zúčastnit soutěže. Uživatelé, kteří zodpovědí správně všechny soutěžní otázky, postupují do slosování o výhry. Vylosovaní výherci jsou informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání výhry, může výhru převést písemným, notářsky ověřeným prohlášením na jinou osobu která tyto požadavky splňuje, nebo za něj může výhru převzít jeho zákonný zástupce. Výhry jsou zasílány pouze v rámci území ČR a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data slosování, přičemž u některých výher může být účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže. Výhry jsou právně nevymahatelné.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností New Way Media, s.r.o.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 4. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

New Way Media, s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2011.

Reklama

Reklama

» Video týdne

Reklama

» Odkazy

» Reklama

Zpět Nahoru